KLASTER TURYSTYKI HISTORYCZNEJ – JAK PRZYSTĄPIĆ

Klaster Turystyki Historycznej (w skrócie KTH) – jakie mamy składki?

Do Klastra zapraszamy podmioty zainteresowane celami naszego stowarzyszenia, które zawarte są w Statucie. Osoby fizyczne mogą być członkami zwyczajnymi,
zaś prawne (np. samorządy, inne stowarzyszenia, placówki kultury, muzea itp.) – członkami wspierającymi.

Walne Zebranie Klastra ustaliło wysokość składek w 2020 roku:

członkowie zwyczajni – 100 zł/25 EUR

członkowie wspierający (osoby prawne w tym JST) – 1000 zł/250 EUR

Wpłaty wyłącznie na konto Klastra.

Jährliche Mitgliederbeiträge in 2020

Ordentliche Mitglieder (private Personen) – 25 €           
Fördernde Mitglieder (z.B. Rechtspersonen, Kommunen)–  250 €
Einzahlung nur auf Bankkonto des Clusters.


Poniżej druki deklaracji członkowskich do pobrania.

Statut >>>>>