KLASTER TURYSTYKI HISTORYCZNEJ – NASZE CELE


  1. Celem Klastra Turystyki Historycznej jest wspieranie działań zmierzających do stworzenia sieci podmiotów funkcjonujących na pograniczu polsko-niemieckim
    w szeroko rozumianej branży turystyczno-historycznej.
  2. W celu wykorzystania własnego potencjału turystycznego a także dziedzictwa historycznego regionu podejmowane będą następujące działania:

1) prowadzenie działań wspomagających rozwój i promocję przedsiębiorstw działających w branży turystyki historycznej,

2) tworzenie sprzyjających warunków dla prowadzenia działalności biznesowej,

3) podejmowanie działań mających na celu pozyskanie zewnętrznych środków finansowych dla Klastra,

4) podejmowanie działań, których celem będzie lobbowanie na rzecz Klastra,

5) realizacja wspólnych projektów, których celem będzie promocja Klastra oraz jego członków,

6) budowa marki Klastra, jako podmiotu wspierającego rozwój turystyki historycznej na polsko-niemieckim pograniczu,

7) rozwój marki Klastra (np.: promocja, public relations), jako obszarów ukierunkowanych na wspieranie turystyki historycznej,

8) wzrost pozycji Klastra jako partnera wobec otoczenia (np. wobec podmiotów funkcjonujących w branży turystycznej na obszarze działalności Klastra oraz poza nim),

9) wspieranie rozwoju transgranicznej turystyki historycznej poprzez tworzenie sieci współpracy przedsiębiorstw, samorządu terytorialnego, administracji, uczelni wyższych, instytucji otoczenia biznesu, organizacji pozarządowych, instytucji kultury oraz osób fizycznych.

Więcej informacji – patrz nasz STATUT